TÜZÜĞÜMÜZ

ALUCRA KALKINMA VE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ


VAKFIN ADI VE MERKEZİ:

                Madde 1- Vakfın adı, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı'dır. Genel Merkezi İstanbul'dur.

VAKFIN ADRESİ:

                Madde 2- Vakfın yazışma adresi, Galipdede Cad. Birlik Apt. 48/7 Beyoğlu-İstanbul'dur. İşbu adres Teftiş Makamına bilgi verilmek suretiyle merkez dâhilinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

VAKFIN ŞUBELERİ:

                Madde 3- Yönetim Kurulu Kararı, Mütevelli Heyet onayı ile ilgili mercilerin müsaadesiyle yurt içinde ve dışında şubeler kurulabilir. Şubelerin teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakfın Mütevelli Heyetince çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN HÜKMİ ŞAHSİYETİ:

                Madde 4- Vakıf, Türk Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişik 73. Ve müteakip maddeleri gereğince kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teftiş ve denetimine tabi muhtar hükmü şahsiyete haiz bir kuruluştur.

VAKFIN KURUCUSU:

                Madde 5- Vakfın kurucusu Av. Mustafa DİNDAROL'dur.

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VE HAKLAR:

                Madde 6- Vakfın kuruluş varlığı 1.000.000.000 TL nakittir.

VAKFIN AMACI:

                Madde 7- Vakfın amacı, başta Alucra'nın iktisadi ve manevi kalkınması yanında özel amacı; Alucra ilçesi ve köyleri olmak üzere yörenin kalkınmasını, tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal dayanışma,  kültürel faaliyet, eğitim ve mesleki hizmetler ile sağlık ve çevre korunması gibi çalışmalar yapmaktadır.

                Vakfın bu asıl amacı yanında başta Alucra ilçesi ve köyleri olmak üzere;

a)      Öncelikle Alucra'nın yöresel kalkınması ve tanıtımı için hayati ehemmiyet arz eden bir Meslek Yüksekokulu'nun ilçeye kazandırılması çalışmalarını gerçekleştirmek, bu konudaki fikir ve gönül birliğini madde ve mana planında sağlamak,

b)      Yöresel ihtiyaçların karşılanması, manevi ve kültürel içerikli örf, adet ve geleneklerinin korunup, yaşatılmasına ve tanıtılmasına destek olmak,

c)       Yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak,

d)      Tarihi ve doğal çevre ile uyumlu bir gelişmenin sağlanması, çevrenin korunması, kötü etkilerden arındırılmasına yardımcı olmak, kültürel dokunun ve yapının korunması, ihya edilmesi ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakılması çalışmalarında bulunmak,

e)      Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla maddi imkânları sınırlı öğrencilere Alucralılar öncelikli olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ile yurt içi ve dışında akademik kariyer yapmalarını sağlamak, öğrenci yurtları açmak, işletmek, kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,

f)       Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık, spor tesisi ve kurumları kurmak ve işletmek.

g)      Çevre Bakanlığı başta olmak üzere diğer Bakanlık ve yörenin ihtiyaçlarının çözümünde faydası görülecek kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak bu kurumların yardımlarından yararlanarak çevrenin kirlenmesini önleyecek çalışmalarda bulunmak, atık hale gelen tarla ve araziler üzerinde verimi artırıcı projeler üretmek,

h)      Modern eğitim ve teknolojik imkânlardan yararlanarak milli ve manevi kültürel değerlerimize katkıda bulunmak,

i)        İlçenin ve köylerinin; yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirecek çalışmalar yapmak, ekonomik, tarımsal, bitkisel, hayvansal, mimari ve sosyal sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

j)        Yöredeki tabiat güzelliklerini ve Tarihi mirasa ait eserlerin tanıtılması için gereken çalışmaları yapmak, yörede el sanatlarının gelişmesini teşvik etmek, bu konuda gerekli olan mesleki kursların açılmasına öncülük etmek, elde edilecek ürünlerin değerlendirilmesine destekte bulunmak,

k)      Başka il ve ilçelerde yaşayan Alucralılar arasındaki birlik ve dayanışma ruhunun tesisine yardımcı olmak ve bu birliği oluşturacak etkinliklerde bulunmak,

l)        Vakfın amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi, gazete, rozet, afiş vs. gibi yayınlarda bulunmak ve her alanda panel, konferans, seminer vb. etkinlikler ve faaliyetleri icra etmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

                Madde 8- Vakıf 7. Maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek gayesiyle Türk Medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a)      Kanuni sınırlamalar müstesna olarak, taşınır ve taşınmaz mallara, her türlü malvarlığına, (bağış, vasiyet, sair ölümüne bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama inşa etme suretiyle) sahip olabilir veya kullanabilir. Mevcutları kiralayabilir, satabilir,

b)      Benzer amaçlı yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile dernek, Vakıf ve benzeri kurum ve müesseselerle yasaların gerektirdiği izinler dâhilinde işbirliği yapar, gerekli hallerde yasalara uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurulabilir.

c)       Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, dershane, konferans salonları, lojmanlar, dinlenme tesisleri, misafirhane, ibadethane ve müştemilatları, öğretim ve sağlık kurumları(ilk, orta, yüksek vs.), kurslar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, sosyal tesisler kurulabilir, işletilebilir,

d)      Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve Vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir, ticari, sınai, zirai ve iktisadi işletmeler, şirket ve ortaklar kurulabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketler ortak olabilir,

e)      Her seviyedeki öğrencilere Alucralılar öncelikle olmak üzere burslar, araştırma ve aynı teşvik yardımları, fakirlere sağlık yiyecek veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir,

f)       Vakfın gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurup, işletebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir,

g)      Ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü ilmi konferans, kongre, anma günleri, seminer, kermes, kamuoyu yoklamaları, milli ve manevi değerlere yönelik sanat ve kültür faaliyetlerde bulunabilir.

h)      Ülkemizin en büyük sorunu olan vasıflı insan yetiştirmek üzere ilmi, kültürel ve mesleki alanlarda yetiştirici, meslek kazandırıcı, eğitici ve takviye edici kurslar açabilir ve programlarını hazırlayabilir. Her türlü süreli, süresiz, sesli ve görüntülü (Radyo ve TV) hariç yayın yapabilir, dergi, bülten, kitap, bildiri, broşür, kaset vb. çıkartabilir ve bunlara ait müesseseleri kurabilir. Bilgi bankaları, matbu ve matbuat hizmetlerine yönelik gerekli tesisleri kurabilir ve bu hizmetlerle ilgisi olan kurumlarla işbirliğinde bulunabilir.

i)        İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde tarihi nitelikli eserlerin restorasyon ve tamiratlarını yapabilir, çevre ve çevrenin korunması ve temizliği noktasında bilimsel faaliyetleri icra edebilir, bu konuda gerekli olan tesisleri kurabilir. Özellikle Alucra ve köylerinin maddi ve manevi alanda imarı, alt yapı eksikleri gibi hizmetlerine gerekli destekleri meydana getirerek sosyal faaliyetlerde bulunabilir ve bu hususta uygulamalı projelere öncülük yapabilir,

j)        Çeşitli komisyonlar oluşturarak halkın eğitim ve kültürel yöndeki eksiklerine yardımcı olacak sosyal faaliyetleri ve çözüm yollarını araştırmak için vakfın amaçları ile çelişmeyen her türlü yasal faaliyetlerde bulunabilir. Özellikle çok büyük bir dönemi kış şartlarına mahkûm olan Alucra ve köylerinin tarım, hayvancılık, toprak ıslahı, ağaçlandırma, bitki bilimleri ve tohum ıslahına yönelik yeni teknolojik metotların uygulanmasına matuf çalışmalara ait her türlü araştırmalar yapabilir. Bu çalışmaların gerçekleşebilmesi için yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından konuyla ilgili gerekli olan kredi bağış alma teşebbüslerinde bulunabilir.

k)      Her türlü ilmi çalışmalara destek olmak, yapılan çalışmaları yayınlamak, tercüme ve telif eserler hazırlamak ve yayınlamak, araştırmacılara yurt içinde ve dışında imkânlar temin etmek, yapılan çalışmaları ödüllendirmek, lisansüstü doktora ve akademik çalışmaları özendirmek, desteklemek, gerektiğinde bu hususta yurt dışına eğitim için elemanlar göndermek. Halkın ihtiyaç duyduğu sosyal ve teknik alanlarda akademik elemanlar vasıtasıyla müşavirlik ve uzmanlık hizmetleri sunmak gibi faaliyetleri icra edebilir,

l)        Özellikle Alucra ve köylerinin, ekonomik, eğitim ve coğrafi açıdan ihyasını temin edecek bir Meslek Yüksek Okulunun inşası için her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir ve bu yardımlaşma alakasını her kesime yayacak faaliyetleri organize edebilir,

m)    Halen Alucra'da çevre halkı tarafından yapılan yardımlarla inşa edilen İmam Hatip Lisesi ve yurtlarının ihtiyaçlarını karşılamada, mevcut Alucra İmam Hatip Lisesi yaptırma ve İdame Ettirme Derneği ile ayrıca bu dernekçe Vakfa intifası intikal edecek gayrimenkullerini bağış şartlarına uygun olarak kullanılmasına ait devamlılığı sağlayacak hizmetleri yerine getirir,

n)      Vakıf gerek amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren ve gerekse hizmet gereği işbirliğinde bulunması gereken resmi kurum ve kuruluşlar dâhil, özel şahıs ve firmalarla menkul, gayrimenkul ve her türlü bağış kabul edilen emvalin tahsisine yönelik yardımlaşma teşebbüslerinde bulunabilir. Her nevi tasarruf, temellük ve sözleşmeleri icraya ve ifadeye yetkilidir,

o)      Vakıf hiçbir şekilde siyasetle iştigal etmez. Faaliyetine devam ettiği sürece milletimizin manevi değerlerine saygılı olmayı, bu değerlere aykırı faaliyetlerde bulunmamayı, ülkemiz ve insanımız aleyhine olan her türlü zararlı, yıkıcı fiil ve alışkanlıkların karşısında bulunmayı milli ve manevi bir görev kabul ederek çalışmalarını yürütür.

VAKFIN ORGANLARI:

                Madde 9- Vakfın organları şunlardır:

A-     Vakıf Mütevelli Heyeti

B-      Vakıf Meclisi

C-      Yönetim Kurulu

D-     Onur Kurulu'dur.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ:

                Madde 10- Vakıf Mütevelli Heyeti vakfın en yetkili karar organı olarak;

                Yönetim kurulu üyelerini seçer, gerektiğinde azleder,

                Vakıf senedinde değişikliğe karar verir,

                Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olacağına inanılan İhtisas ve Araştırma Komisyonları ile Vakıf Genel Müdürlüğü oluşturur (ihtisas ve araştırma komisyonları ile Vakıf Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir. )

                Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar,

                Gerek gördüğünde Vakfa maddi ve manevi destek sağlayan gerçek kişiler ile statüleri uygun tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun teklif edeceği kişileri Vakıf Mütevelli Heyetine üye alır,

                Vakıf onur kurulu üyelerini seçer,

                Toplantılarını kendi arasından iki yıllığına seçeceği başkanın veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa yapar. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır, kararlarını toplantıya iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır, Vakfın feshi senet değişikliği ve Mütevelli Heyete yeni üye alınması için üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir, toplantı zabıtları başkan ve her toplantı için seçilecek üç üyeden teşekkül edecek divan tarafından imzalanır,

                Üyelik kaydı hayat şartı ile devam eder,

                Toplantılarda bir üye en fazla bir üyeye vekâlet edebilir,

               

Kuruluşta ki Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri şunlardır:

                Mustafa Dindarol, Ahmet Güler, Tahsin Tekoğlu, Mustafa Paça, Raşit Türkdönmez, Refik Bulutçu, Bilal Kavrazlı, İsmail Hasbal, Muzaffer Danalıoğlu, Hami Kara, Durak Yamak, Mustafa Açıkel, Ahmet Dokumacı, Ali Tütüncü, Ahmet İbil, Özdemir Yılmaz, Ekrem Taşbaşı, Recep Tekin, Ali Yöre, Dursun Önsöz, İbrahim Taşbaşı, Avni Aydın, Ömer Lütfü Çelik, Muhsin Çıtır, Hakkı Közleme, Kemal Göncü, Ali Ağca, Osman Elal, Yahya Güldiken, H. Efkar Dolu, Doğan Yakupoğlu, Halil Gülal, Sinan Karaveli, Atıf Şirin, Mehmet Karamustafaoğlu, Murat Konukçu, Arif Durak, İzzet Elal, Enver Süleymanoğlu, Kasım Yağcıoğlu, Kadem Kaptı, Mustafa Kaya, Ahmet Terlemez, Kenan Demirhan, Ahmet Hasbal, Recep Beyazkılıç, Cemal Güdül, Kemal Bıyıkçı, İrfan Dikbaş, Mehmet Tavman, Halit Zevalsız, Ali Erilli, Mehmet Söylemez, Tufan Menevşe, Mehmet Gülal, Mustafa Caniklioğlu, İsmail Hastaoğlu, Oktay Ergün, Şakir Önem, Şaban Göze, Mehmet Yüksel, Ömer Kayacık ve Cemal Suyabatmaz'dır.

VAKIF MECLİSİ:

                Madde 11- Vakıf Meclisi: Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Onur üyeleri ile belirlenecek üyelerden oluşur. Yeni üye alma şekil ve şartları ile aidat miktarı Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetçe onaylanacak bir iç tüzükle belirlenir. İstişari bir organ sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılır, vakfın faaliyetleri hususunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Vakfın amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyeti onayı ile Vakıf Meclisi üyeliğinden çıkarılabilir.

YÖNETİM KURULU:

                Madde 12- Yönetim Kurulu, Vakıf Meclisi üyeleri arasından iki yıllığına Mütevelli Heyetçe atanacak 9 asıl, 6 yedek kişiden teşekkül eder. Kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip seçerek görev taksimi yapar. Kabul edilecek bir özrü olmaksızın arka arkaya üç toplantıya iştirak etmeyen, ölüm ve veya istifa nedenleriyle boşalan üyenin yerine süresini tamamlamak üzere sırası ile yedek üyeler geçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

                Madde 13- Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür. Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Vakıf Mütevelli Heyetinin onayından sonra yürürlüğe koyar.

                Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulacak Vakıf Genel Müdürlüğü, komisyon ve komitelerin işlemlerini koordine ve kontrol eder.

                Vakfın personel politikası ile ücretlerini iç yönetmelikler doğrultusunda belirler.

                Vakfı temsil ve ilzam eder. Vakfın imza salahiyetlerini belirler. Vakfın hukuki ve idari tasarruflarını yerine getirir.

                Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder.

                Toplantılarını başkan veya başkan yardımcılarının birisinin başkanlığında yapar. Toplantı nisabı üye sayısının yarısından bir fazlası, karar nisabı iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

VAKFIN TEFTİŞİ:

                Madde 14- Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakfın iç teftişi ise Mütevelli Heyeti tarafından yapılır veya yaptırılır.

ONUR KURULU:

                Madde 15- Onur Kurulu; Vakıf Yönetimi ve üyeliği yapmış kişiler ile Vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine toplanır. İstişare mahiyette Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

VAKFIN GELİRLERİ:

                Madde 16- Vakfın gelirleri şunlardır:

a)      Vakfın mevcut mal ve haklar ile iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden elde edilecek gelirler,

b)      Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,

c)       Vakıf faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

d)      Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartlı bağışlar,(Şartlar bağış şartı doğrultusunda kullanılır.)

e)      Her türlü şartsız bağışlar,

f)       Tanıtıcı yayın, broşür, kitap, rozet ve benzeri basılı kâğıt ve formların satışından elde edilecek gelirler,

g)      Resmi veya özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE SARF ŞEKLİ:

                Madde 17-

A)                         Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20'si yönetim ve idare masrafları ile ihtiyaçlara ve gelir getirici yatırımlara, kalan %80'i ise vakfın eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

B)                         Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10'u fakir ve başarılı öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitenin en az %10'u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oranlar Vakıf Mütevelli Heyetince artırılabilir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:

                Madde 18- vakıf senedinde değişiklik yapmaya Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.

VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI:

                Madde 19- Vakıf; 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümlerinde belirtilen haller ile gayenin gerçekleşmesinde hukuken ve fiilen imkân kalmaması halinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Mütevelli Heyet üye sayısının ¾'ünün kabulü ile sona erdirilebilir. Bu durumda Vakfın her türlü mal ve hakları vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir Vakfa veya Alucra belediyesine intikal eder.

ÜCRET ÖDENMESİ:

                Madde 20- Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri fahridir, ücret ödenmez. Ancak Vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri ödenebilir.

HÜKÜM BULUNMASI:

                Madde 21- Vakıf senedinin mahkeme siciline tescilini müteakip Mütevelli Heyeti iki ay içerisinde toplanarak Vakıf organlarını teşekkül ettirir.

                GEÇİCİ MADDE 1- Vakıf senedinin mahkeme siciline tescilini müteakip Mütevelli Heyeti iki ay içerisinde toplanarak Vakıf organlarını teşekkül ettirir.

VAKIF KURUCUSUNUN VE MÜTEVELLİ HEYETİNİN SENETTE YER ALMASINI İSTEDİKLERİ KALICI VASİYETLERİ:

                Alucra ve yöresi Giresun iline bağlı olmasına karşın, sahilden 150 km. içeride doğu iklim karakteri taşıyan aynı zamanda senenin 7 ayını kış şartlarında geçiren gelir için değil sadece geçim için elde edilen tarım, hayvancılık ve ufak çaptaki bazı bahçe ürünlerinden bile gerekli verim alınmadan ikinci bir kış mevsimine giren ve geçmiş zaman zarfında büyükşehirlere bu yüzden en fazla göç veren bakımsız bir vatan toprağımızdır.

                Eğitim faaliyetleri dâhil sosyal ve ekonomik gelişmeden bugüne kadar yeterli ölçüde nasibini alamamış, kalkınma yolunda devletten de hiçbir yatırım projesi görmemiştir.

                Bizler daha fazla zaman kaybetmeden her şeyi devletten beklemenin yanlışlığı ilkesinden hareketle maddi ve manevi imkânlarımızı seferber ederek yöremizin bu makûs talihini yenmek için iktisadi ve kültür işbirliğini bünyesinde toplayan Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfını işte bu niyetle tesis etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla Vakıf senedinin sonunda yer alan bu metnin daima muhafaza edilmesini de bir vasiyet olarak bu vakfa hizmet edecek olan gönül ehli insanlarımıza emanet ediyoruz.

                Özet olarak diyeceğimiz şudur ki, bencil duyguların öne çıkması ve kötü alışkanlıkların revaç bulmasıyla Milli değerlerin git gide zayıflaması sonucu, sosyal bir bunalım dönemi yaşanan çağımızda, insanlarımızın çalışma azmini kıran umutsuzluğa, eğitim düzeyini dumura uğratan manevi moral boşluğuna ışık tutmak şüphesiz ki her vicdan sahibi için bir vatanseverlik ve vefakârlık borcudur.

                Bu hamiyet duygusunun geliştiği en yüce kurum ise ecdat vakıflardan gördüğümüz menkul ve gayrimenkul gibi bağışta bulunmanın en zirve noktası olan vakıf ruhudur. Arzumuz odur ki, bu kutsal düşünce ile kurulan bu ulvi kurumu şartlarına uyarak bizden sonraki nesillerimizde ülkemiz ve özelliklede bölgemiz yararına daha da ileriye götürürler ve de bu vasiyetimizi yerine getirirler.

                Cenabı hak, vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin diyoruz. Bu güzel niyetlerle kurulmuş bu tür vakıf hizmetlerine gönül veren fedakâr insanları ilelebet payidar eylesin diyerek sözlerimizi bitiriyoruz.